REGULAMIN KORZYSTANIA Z KLUBU FITNESS PIWNICA POD TERMAMI

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejszy regulamin korzystania z Klubu Fitness, zwany dalej Regulaminem, określa sposób oraz zasady korzystania z Klubu Fitness „Piwnica pod Termami” znajdującego się w obiekcie Aquaparku Tarnowskie Termy Sp. z o.o., zwanego dalej Klubem.
 2. Prawnym zarządcą obiektu Aquaparku, zwanym dalej Obiektem, w którym zlokalizowany jest Klub Fitness są Tarnowskie Termy Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym przy ul. Nowa 54,wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000451393.
 3. Klub świadczy usługi sportowo-rekreacyjne.
 4. Pracownikom Obiektu przysługuje tzw. prawo gospodarza obiektu. Osoby znajdujące się na terenie Obiektu zobowiązane są podporządkować się Regulaminom i poleceniom personelu Obiektu (tj. obsługa klienta, instruktorzy lub inni pracownicy Obiektu).
 5. Przed pierwszym skorzystaniem z usług Klubu należy zapoznać się z Regulaminem Klubu oraz instrukcjami użytkowania, obsługi urządzeń i wyposażenia Klubu. W razie wątpliwości należy poprosić o pomoc instruktora sprawującego opiekę na sali lub personel Klubu.
 6. Odebranie transpondera w recepcji Klubu oznacza, że Klubowicz zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących Regulaminów i zarządzeń wydanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa w Klubie.

II.  OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z KLUBU FITNESS

 1. Użytkownikiem Klubu, zwanym dalej Klubowiczem, może być:

- osoba, która posiada opłacony karnet, jednorazowy bilet wstępu lub aktywną Kartę Operatora Zewnętrznego (KOZ*)

- osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;

- osoba od 14 roku życia wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych po wypełnieniu stosownego oświadczenia;

- osoba poniżej 14 roku życia w ramach zorganizowanych zajęć w obecności rodzica bądź opiekuna prawnego (m.in. balet, sztuki walki, zumba, joga, TRX, Indoorcycling, rozciąganie, zdrowy kręgosłup);

- osoba poniżej 14 roku życia w ramach treningów personalnych pod opieką trenera/instruktora zatrudnionego lub mającego zawartą umowę o współpracy z Tarnowskimi Termami Sp. z o.o.; potwierdzone pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych po wypełnieniu stosownego oświadczenia

 1. Osoba poniżej 14 roku życia nie może przebywać na terenie strefy samodzielnego treningu (strefa obejmuje: maszyny Cardio: bieżnie, orbitreki, rowerki, ergometry, maszyny siłowe i ciężary wolne, salkę funkcjonalną z wyłączeniem sytuacji wskazanych w ust. 1 tiret 4 i 5.
 2. Klubowiczem może być również osoba posiadająca aktywną Kartę operatora zewnętrznego „KOZ” ( Benefit System, Ok System oraz FitProfit) z którymi Spółka Tarnowskie Termy ma zawartą umowę o współpracy. Wszyscy Klubowicze podlegają Regulaminowi korzystania klubu fitness „Piwnica pod Termami” na warunkach zgodnych z paragrafem 2 niniejszej umowy.
 3. Przed pierwszą wizytą w Klubie każdy uczestnik zobowiązany jest do osobistego wypełnienia formularza zgłoszeniowego. Dla osób powyżej 18-tego roku życia -„Formularz osoba pełnoletnia”, dla osób poniżej 18-tego roku życia „Formularz osoba niepełnoletnia” wypełnia rodzic lub opiekun prawny osoby niepełnoletniej na miejscu w Klubie.
 4. Każdy Klubowicz zobowiązany jest do dokonanie rejestracji w Klubie Fitness
 5. Dokumentem potwierdzającym prawo do korzystania z usług Klubu jest wydawany podczas wykupu Karnet (Karta Klubowa - identyfikująca rodzaj wykupionego karnetu), zwana dalej Kartą, jednorazowy bilet wstępu, oraz aktywna Karta operatora zewnętrznego (Benefit System, Ok System, FitProfit)
 6. Opłata za karnet lub jednorazowy bilet wstępu pobierana jest z góry wg Cennika obowiązującego w Klubie
  i zatwierdzonego przez Zarząd Spółki Tarnowskie Termy.
 7. Karnety Klubu wystawiane są na czas określony tj. 30 lub 90 dni.
 8. Karnet niewykorzystany w okresie swojej ważności przepada i nie stanowi podstawy do żądania zwrotu pieniędzy ani zmiany okresu ważności.
 9. Karty Klubu są imienne i nie mogą być wykorzystywane przez osoby trzecie. Próba wykorzystania Karty przez inną osobę stanowi naruszenie Regulaminu Klubu i może skutkować wykluczeniem z Klubu bez prawa ubiegania się o zwrot opłaty za karnet.
 10. W przypadku wątpliwości co do tożsamości posiadacza Karty personel Klubu może poprosić o okazanie dokumentu (tj. dowodu osobistego, legitymacji szkolnej lub studenckiej, legitymacji rencisty lub emeryta, prawa jazdy, itp.), w celu potwierdzenia tożsamości.
 11. Każdy posiadacz Karty operatora zewnętrznego zobowiązany jest do okazania dokumentu w celu potwierdzenia tożsamości bez konieczności wezwania Go do tego przez personel Klubu.
 12. Fakt utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Karty powinien być zgłoszony niezwłocznie personelowi Klubu. Wydanie nowej Karty, może nastąpić dopiero po uiszczeniu opłaty wynikającej z Cennika Klubu.
 13. Karta uszkodzona, zniszczona lub poddana jakimkolwiek modyfikacjom jest nieważna.
 14. Wstęp do Klubu, po okazaniu Karty Klubu, odbywa się na podstawie aktywowanego przez recepcjonistę transpondera Systemu Elektronicznej Obsługi Klienta (tj. ESOK) czyli nośnika danych w formie zegarka. Transponder należy założyć na rękę.
 15. Obowiązuje kategoryczny zakaz przekazywania, udostępniania transpondera innym osobom. Obowiązek zdania transpondera w momencie opuszczania Klubu.
 16. Transponder upoważnia do korzystania z usług Klubu Fitness, podlega rozliczeniu i zwrotowi przy wyjściu.
 17. Klubowicz nie może zgłaszać pod adresem Klubu żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z korzystaniem z usług Klubu, chyba że zostało to spowodowane przez Klub lub jego personel w sposób zawiniony.
 18. Klubowicz nie ma prawa korzystania z Klubu, jeśli jest w stanie choroby zakaźnej, infekcji czy też innej dolegliwości, która może mieć wpływ na inne osoby przebywające w Klubie.
 19. Klubowicz korzystający z Klubu jest zobowiązany do stosowania czystego stroju sportowego oraz do zmiany obuwia na odpowiednie do rodzaju wykonywanych ćwiczeń. Zmiana obuwia i stroju odbywa się w udostępnionych przez Klub szatniach, osobnych dla kobiet i mężczyzn, przed wejściem do sali ćwiczeń lub do łazienki.
 20. Zabrania się ćwiczeń np.: bez koszulki lub bez obuwia, za wyjątkiem zajęć zorganizowanych (np. Joga , Pilates), podczas których dopuszcza się taką możliwość.
 21. Odzież wierzchnia, obuwie codzienne oraz torby należy pozostawić w szafce w szatni. Na sale fitness i siłownię można zabrać tylko osobiste rzeczy niezbędne do ćwiczeń (tj. ręcznik, rękawiczki, pas, picie, itp.).
 22. Za rzeczy pozostawione bez nadzoru na terenie Klubu, kierownictwo Klubu nie odpowiada.
 23. Przed wyjściem z szatni należy sprawdzić, czy szafka została dobrze zamknięta. Za rzeczy pozostawione w szafkach otwartych lub źle zamkniętych (pieniądze i przedmioty wartościowe, itp.) Klubu nie ponosi odpowiedzialności.

II. ZASADY UDZIAŁU W ZAJĘCIACH GRUPOWYCH ORAZ REZERWACJI MIEJSC

 1. Zajęcia odbywają się w Klubie w wyznaczonych godzinach opublikowanych w grafikach zajęć. Grafik jest dostępny w Klubie (recepcji) oraz na stronie internetowej Klubu.
 2. Rejestracji na zajęcia można dokonywać osobiście w recepcji Klubu, telefonicznie lub on-line poprzez aplikację na 1 dzień przed planowym rozpoczęciem zajęć od godz. 00:00 (np. na wtorek można zapisywać się od poniedziałku od godz. 00:00).
 3. Ilość miejsc na zajęciach jest uzależniona od rodzaju i charakteru zajęć. O udziale w zajęciach decyduje kolejność zapisów.
 4. Klubowicz jest zobowiązany stawić się w recepcji klubu najpóźniej na 5 minut (zgodnie z zegarem w recepcji klubu) przed planowym rozpoczęciem zajęć, w celu odebrania opaski upoważniającej do udziału w zajęciach. Klubowicz jest zobowiązany do przychodzenia na zajęcia grupowe punktualnie. Jest nie dopuszczalne wchodzenie na salę podczas trwających już zajęć grupowych.
 5. W miejsce osób, które nie przyjdą na zajęcia lub przyjdą z opóźnieniem będą wpuszczane osoby z tzw. listy rezerwowej.
 6. Rezerwację miejsca na zajęcia grupowe można odwołać:
 7. na zajęcia popołudniowe najpóźniej do godziny 12:00 w dniu rozpoczęcia zajęć,
 8. na zajęcia poranne do godziny 20:00 dnia poprzedniego,
 9. na zajęcia weekendowe do godz.15:00 dnia poprzedniego.

10 Aktywne Karnety: Open, (Open z KM.*) Premium, (Premium z KM*), Premium –Junior, (Premium-Junior z KM*), Król Lew, (Król Lew z KM) Król Lew –Junior, Król Lew -Junior (z KM*) w okresie swej ważności tj. 30dni posiadają możliwość rezerwacji miejsca i uczestnictwa w zajęciach grupowych.  W/w. usługa nie dotyczy Karty Siłownia

 1. W celu dokonania rezerwacji na zajęcia grupowe Klubowicz musi posiadać „aktywne konto zajęć grupowych” tzn.:
 2. mieć opłacony karnet: Open, (Open z KM.*) Premium, (Premium z KM*), Premium –Junior, (Premium-Junior z KM*), Król Lew, (Król Lew z KM) Król Lew –Junior, Król Lew -Junior (z KM*) i dokonać jednorazowej opłaty aktywacyjnej wg. stawki określonej w cenniku klubu „Piwnica pod Termami”
 3. w przypadku posiadaczy aktywnych kart operatorów zewnętrznych* (KOZ*) dokonać jednorazowej opłaty aktywacyjnej wg. stawki określonej w cenniku klubu „Piwnica pod Termami”
 4. W przypadku nie odwołania i nieobecności Klubowicz z kartą: Open, (Open z KM.*) Premium, (Premium z KM*), Premium –Junior, (Premium-Junior z KM*), Król Lew, (Król Lew z KM) Król Lew –Junior, Król Lew -Junior (z KM*)   oraz KOZ*  traci możliwość rezerwacji i uczestnictwa w  zajęciach grupowych.
 5. Ponowna aktywacja „konta zajęć grupowych” dla Klientów z aktywną kartą: Open, (Open z KM.*) Premium, (Premium z KM*), Premium –Junior, (Premium-Junior z KM*), Król Lew, (Król Lew z KM) Król Lew –Junior, Król Lew -Junior (z KM*) oraz dla KOZ – następuje poprzez wniesienie jednorazowej opłaty aktywacyjnej.
 6. W przypadku rezygnacji klubowicza z usług klubu fitness „Piwnica pod Termami” posiadającego karty: Open, (Open z KM.*) Premium, (Premium z KM*), Premium –Junior, (Premium-Junior z KM*), Król Lew, (Król Lew z KM) Król Lew –Junior, Król Lew -Junior (z KM*) oraz KOZ* przysługuje mu prawo do wykorzystania jednego wejścia na zajęcia grupowe pod warunkiem nie naruszenia § 3 pkt. 9 Regulaminu Klubu Fitness „Piwnica pod Termami”
 7. Klubowicze posiadający KOZ mogą dokonać tylko jednej rezerwacji zajęć grupowych dziennie.
 8. Klubowicz posiadający KOZ może skorzystać z drugich zajęć grupowych w tym samym dniu jeżeli jest dostępne miejsce.
 9. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć grupowych, w przypadku gdy liczba osób zainteresowanych będzie niższa niż 6 uczestników.
 10. Klub zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku oraz redukcji liczby godzin zajęć grupowych.
 11. Klubowicz jest zobowiązany poinformować instruktora przed rozpoczęciem zajęć o wszystkich ewentualnych ograniczeniach zdrowotnych i/lub kontuzjach.
 12. Klubowicz uczestniczący w zajęciach jest zobowiązany przestrzegać wskazówek instruktora i stosować się do jego uwag.
 13. W szczególnych przypadkach instruktor ma prawo nie wyrazić zgody na udział Klubowicza w zajęciach. Do takich należą niedopasowanie poziomu zaawansowania uczestnika do rodzaju zajęć lub zachowanie zagrażające jego zdrowiu.

- v KOZ – Karta Operatora Zewnętrznego tj.: Benefit System (Multisport activ, Multisport Plus), OK. System ,Vanity Style (FitProfit),

- v KM – Karta Mieszkańca Gminy Tarnowo Podgórne.

 

IV.  ZASADY KORZYSTANIA ZE STREFY MASZYN CARDIO, SIŁOWYCH I WOLNYCH CIĘŻARÓW

 1. Aktywny karnet upoważnia do korzystania ze strefy samodzielnego treningu (maszyny Cardio: bieżnie, orbitreki, rowery, ergometry, maszyny siłowe, wolne ciężary, salka funkcjonalna) w godzinach funkcjonowania klubu przez okres 30 dni.
 2. Przed rozpoczęciem ćwiczeń na urządzeniach treningowych, dla zachowania bezpieczeństwa Klubowicz powinien sprawdzić stan techniczny urządzenia, z którego będzie korzystał, a w przypadku zauważenia usterek zgłosić ten fakt personelowi Klubu.
 3. Ze względu na higienę oraz własny komfort zaleca się używanie ręczników, które należy podkładać na używane stanowiska do ćwiczeń.
 4. Po zakończeniu ćwiczeń na sprzęcie, należy go wytrzeć płynem dezynfekującym dostępnym na sali.
 5. Przed rozpoczęciem treningu należy upewnić się, że przyjęta pozycja treningowa jest prawidłowa oraz że nie ma innych przeszkód uniemożliwiających rozpoczęcie ćwiczeń.
 6. Ręcznik oraz części ubrania należy trzymać z dala od ruchomych części urządzenia, sznurowadła powinny być starannie zawiązane, a długie włosy powinny być upięte.
 7. Zabrania się zeskakiwania z bieżni podczas jej pracy.
 8. Zabrania się gwałtownego opuszczania ciężarów na posadzkę oraz odkładania hantli i sztang na tapicerkę urządzenia.
 9. Po zakończeniu treningu należy uporządkować stanowisko oraz wszystkie elementy sprzętu, a w szczególności odłożyć sztangi, gryfy, hantle na stojaki.
 10. Zabrania się przestawiania urządzeń treningowych.

V. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 1. Klubowicze są zobowiązani do przestrzegania zasad współżycia społecznego, osoby zachowujące się w sposób wulgarny, agresywny, niebezpieczny lub zakłócający trening innym Klubowiczom będą usuwane z klubu bez możliwości ponownego wykupienia karnetu.
 2. Na terenie Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz:

- palenia tytoniu,

- spożywania alkoholu,

- stosowania środków stymulujących i dopingujących, sterydów, narkotyków oraz innych środków uznanych w Polsce za nielegalne,

- handlu i akwizycji, a także naklejania i pozostawiania reklam i ulotek bez uzyskanej wcześniej zgody;

- wprowadzania i przechowywania zwierząt,

- wnoszenia niebezpiecznych i ostrych narzędzi, materiałów pirotechnicznych, łatwopalnych, wybuchowych i broni,

Zabrania się prowadzenia na terenie klubu bezpośrednio a także on-line bez zezwolenia kierownictwa jakiejkolwiek działalności zarobkowej, a w szczególności działalności handlowej, marketingowej i usługowej, w tym rozprowadzania ulotek, sprzedaży towarów, oferowania i wykonywania usług, oraz prowadzenia treningów personalnych i grupowych  za wynagrodzeniem.

 1. Osoby pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających mogą nie zostać wpuszczeni na teren Klubu lub zostaną poproszeni o jego opuszczenie. W skrajnych przypadkach obsługa Klubu może wezwać Policję.
 2. Ponadto zabrania się:

- wnoszenia toreb na sale treningowe i siłownie,

- żucia gumy podczas treningów,

- noszenia dużej, zagrażającej bezpieczeństwu biżuterii,

- wnoszenia napojów w kubkach i szklanych butelkach.

 1. Osoby naruszające zasady porządku w Klubie, postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujących instrukcji obsługi urządzeń do ćwiczeń, będą proszone o opuszczenie Klubu. W stosunku do osób rażąco lub uporczywie naruszających zasady porządku w Klubie oraz postanowienia niniejszego Regulaminu, Klub może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.
 2. Osoby niszczące lub uszkadzające wyposażenie lub urządzenia Klubu ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 3. Za wyrządzone szkody na mieniu lub na osobie powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania, uszkodzenia lub zniszczenia pomieszczeń lub urządzeń spowodowane przez Klubowicza, Klubowicz ponosi odpowiedzialność.
 4. Na terenie obiektu znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem. Nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do Klubowiczów, którzy nie stosują się do Regulaminu oraz instrukcji. Klub Fitness gwarantuje, iż monitoring powadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych oraz godności klientów.
 5. Klubowicz powinien zapoznać się z systemem ochrony przeciwpożarowej w Klubie, w szczególności z oznaczeniami ewakuacyjnymi i przeciwpożarowymi.
 6. Klub jest otwarty:

- poniedziałek – piątek w godzinach od 6:30 do 22:00,

- weekendy i święta w godzinach od 8:00 do 16:00

Spółka Tarnowskie Termy Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany godzin i dni otwarcia. O wszelkich zmianach Klubowicze zostaną wcześniej poinformowani.

 1. Klubowicze będą wpuszczani do Klubu nie później niż 60 minut przed jego zamknięciem. Z salek fitness oraz stref siłowni należy zejść do szatni najpóźniej na 10 minut przed zamknięciem Klubu.
 2. Spółka Tarnowskie Termy ma prawo do czasowego zamknięcia Obiektu (Klubu) i nieświadczenia usług w związku z prowadzonymi pracami, przerwą technologiczną lub innymi działaniami niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania Klubu.
 3. Uwagi i wnioski należy zgłaszać w Recepcji Klubu.
 4. O innych sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decydują przepisy ogólne oraz Kierownictwo Obiektu.
 5. Spółka Tarnowskie Termy zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.
 6. Spółka Tarnowskie Termy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu.