Definicje:


Tarnowskie Termy Sp. z o.o./Spółka – podmiot zarządzający kompleksem rekreacyjno -
sportowym „Tarnowskie Termy”.
Obiekt/Tarnowskie Termy - kompleks rekreacyjno - sportowy „Tarnowskie Termy”.
Klient/Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, która nabywa towar/usługę oferowane przez Tarnowskie Termy Sp. z o.o.
ESOK - (Elektroniczny System Obsługi Klienta) - system wspomagający obsługę obiektów
sportowych i rekreacyjnych w zakresie planowania i sprzedaży usług.
Transponder – nośnik danych odpowiadających wykupionej usłudze (zegarek).
Monitoring – system wizyjny stosowany w celu ochrony mienia oraz zapewnienia
bezpieczeństwa osób przebywających na terenie monitorowanym.
Atrium –korytarz łączący wejście do szatni rekreacyjnej, sportowej i saunowej.
Ratownik – osoba uprawniona do prowadzenia ratownictwa wodnego w Tarnowskich Termach,
która czuwa nad bezpieczeństwem osób przebywających w obiekcie. Ratownicy oznakowani są
poprzez strój w kolorze czerwonym z napisem Ratownik.
Bramka wejściowa/wyjściowa – urządzenie rejestrujące w systemie ESOK każdorazową zmianę
strefy na obiekcie.


1. Obiekt składa się ze strefy basenowej, strefy saun, plaży. Do strefy basenowej należą: basen
sportowy, basen do nauki pływania, basen rekreacyjny, basen solankowy, zjeżdżalnie oraz
wyznaczone miejsca wypoczynku.
2. Pracownikom Spółki przysługuje tzw. prawo gospodarza obiektu. Oznacza to, że osoby
znajdujące się na terenie Tarnowskich Term są obowiązane podporządkować się
instrukcjom oraz poleceniom pracowników Spółki oraz Ratowników wodnych pełniących
dyżur.
3. Na terenie Obiektu znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem. Monitoring
wizyjny stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób
przebywających na terenie monitorowanym. Nagrania z kamer mogą być podstawą do
pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do Użytkowników, którzy nie stosują się do
regulaminu oraz instrukcji obowiązujących na terenie Obiektu. Monitoring powadzony jest
w sposób nie naruszający dóbr osobistych oraz godności użytkowników, zgodnie z
obowiązującymi przepisami, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych.
4. Osoby przebywające w Tarnowskich Termach wyrażają zgodę na rejestrację wizyjną
swojego pobytu.
5. Osoby przebywające w Tarnowskich Termach zobowiązane są do zachowania należytej
staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób, a w szczególności:
5.1. zapoznania się i przestrzegania Regulaminu ogólnego oraz innych obowiązujących na
Obiekcie regulaminów szczegółowych,
5.2. zapoznania się i stosowania do znaków informacyjnych, nakazu i zakazu umieszczonych
w Obiekcie,
5.3. stosowania się do poleceń oraz sygnałów dźwiękowych Ratowników i pracowników
Spółki, a także komunikatów podawanych przez głośniki,
5.4. zapoznania się i dostosowania swoich planów aktywności do własnych umiejętności i
sprawności ogólnej oraz stanu zdrowia, a także do aktualnych warunków
atmosferycznych,
5.5. użytkowania sprzętu odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności,
sprawnego technicznie i zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami użycia,
5.6. bezzwłocznego informowania służb ratowniczych lub pracowników Spółki o zaistniałym
wypadku, urazach oraz o innych zdarzeniach, mogących mieć wpływ na
bezpieczeństwo własne i innych osób.
6. Szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych części i urządzeń Obiektu regulują
regulaminy stanowiskowe, umieszczone w pobliżu poszczególnych atrakcji wodnych. Każda
osoba korzystająca z atrakcji wodnych jest obowiązana do zapoznania się z przepisami tych
regulaminów i podporządkowania się ich zapisom.
7. Dzieci do lat 13 mogą przebywać w obiekcie jedynie pod ustawicznym nadzorem osób
pełnoletnich. Osoby te ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci i
odpowiadają za wszelkie szkody przez nie wyrządzone. Opiekun płaci za pobyt według
obowiązującego cennika. Dzieci bez nadzoru osoby pełnoletniej mogą skorzystać z usług
Tarnowskich Term wyłącznie za okazaniem dokumentu potwierdzającego ich wiek (13-18
lat).
8. W przypadku wątpliwości co do pełnoletności użytkownika, jest on zobowiązany okazać
dokument potwierdzający jego wiek.
9. Zabrania się pozostawiania w halach basenowych bez nadzoru dzieci nieumiejących pływać.
10. Grupy zorganizowane przed wejściem na teren Obiektu zobowiązane są do zgłoszenia
swojego przybycia w kasach Tarnowskich Term i uzgodnienia warunków korzystania z
Obiektu i atrakcji wodnych. Grupy zorganizowane obowiązują dodatkowo zapisy
regulaminów szczegółowych, dostępnych w kasach Tarnowskich Term.
11. Na akwenach pływalni wyznaczone są następujące strefy, do których, po uwzględnieniu
swoich umiejętności, należy dostosować własne plany aktywności:
11.1. strefa brodzikowa – o głębokości do 0,4 m
11.2. strefa dla nieumiejących pływać – o głębokości do 1,2 m
11.3. strefa dla umiejących pływać – o głębokości do 1,8 m
12. Faktyczne głębokości w poszczególnych strefach podane są w postaci piktogramów na
ścianach niecek basenowych lub w ich pobliżu.
13. Osoby nieumiejące pływać mogą korzystać wyłącznie ze stref dla nieumiejących pływać.
14. Opłata za pobyt w Tarnowskich Termach pobierana jest z góry wg cennika zgodnie z
zadeklarowanym przez Klienta czasem pobytu. Rozliczanie pobytu odbywa się w oparciu o
cennik zatwierdzony przez Zarząd Tarnowskie Termy Sp. z o.o.
15. Wstęp na strefę basenów odbywa się poprzez aktywowanie transpondera na bramce
wejściowej przy kasach Tarnowskich Term. Transponder należy przypiąć do nadgarstka. Za
zagubienie transpondera pobierana jest opłata zgodnie z obowiązującym cennikiem
Tarnowskich Term.
16. Celowy, świadomy brak aktywacji transpondera na bramkach wejściowych do
poszczególnych stref w obiekcie skutkuje nałożeniem dodatkowej opłaty zgodnie z
obowiązującym cennikiem Tarnowskich Term.
17. Transponder upoważnia do korzystania z urządzeń i stref znajdujących się w Obiekcie
według wykupionej usługi i podlega rozliczeniu i zwrotowi przy wyjściu w kasie.
18. Odebranie transpondera oznacza, że Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania
wszystkich regulaminów i innych zarządzeń, wydanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa
w obiekcie.
19. Pełna należność za korzystanie z dodatkowych atrakcji, korzystania ze strefy innej niż
wykupiona usługa oraz za ewentualny wydłużony czas pobytu na terenie Obiektu musi być
uregulowana w momencie opuszczenia Obiektu.
20. Czas pobytu i związane z nim opłaty, liczony jest od momentu aktywacji transpondera przy
wejściu przez bramkę przy kasie, do momentu odczytania pamięci transpondera przy
wyjściu przez bramkę przy kasie.
21. Wykupienie usługi całodniowej upoważnia do jednokrotnego przejścia przez Bramkę
wejściową.
22. Przekroczenie Bramki wyjściowej równoznaczne jest z zakończeniem korzystania z usługi
całodniowej.
23. W sytuacjach stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia Klientów wstęp na
cały Obiekt lub do poszczególnych stref Tarnowskich Term może zostać czasowo
ograniczony.
24. Klienci mogą wykupić usługę nie później niż 60 minut przed zamknięciem Tarnowskich
Term.
25. Opuszczenie Obiektu po godzinie jego zamknięcia może skutkować naliczeniem dodatkowej
opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem Tarnowskich Term.
26. Zmiana obuwia zewnętrznego na obuwie basenowe i odwrotnie następuje przed wejściem
do Atrium.
27. Zmiana ubrania na strój basenowy / saunowy odbywa się tylko i wyłącznie w
przebieralniach.
28. Z uwagi na monitoring na terenie Tarnowskich Term należy przebierać się w
przeznaczonych do tego kabinach.
29. Przebywanie w przebieralniach i w ich pobliżu jest dozwolone wyłącznie w celu przebrania
się.
30. Osoby korzystające z usług Tarnowskich Term są zobowiązane do umieszczania i
przechowywania odzieży, toreb i innych przedmiotów wniesionych na teren Obiektu w
szatniach w wyznaczonych szafkach. Rzeczy wartościowe należy przed wejściem do szatni
zdeponować w szafkach depozytowych.
31. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez nadzoru na terenie
Obiektu.
32. Przed wyjściem z szatni należy sprawdzić, czy szafka została zamknięta. Spółka nie ponosi
odpowiedzialności za rzeczy, pieniądze, przedmioty wartościowe pozostawione w szafkach
otwartych lub nieprawidłowo zamkniętych.
33. Każda osoba zobowiązana jest przed wejściem do hali basenowej do dokładnego umycia
całego ciała pod natryskiem z użyciem odpowiednich kosmetyków lub środków myjących
(także po skorzystaniu z WC) i dezynfekcji stóp.
34. Na terenie hali basenowej obowiązuje wyłącznie czysty strój kąpielowy, spełniający wymogi
higieniczne oraz estetyczne, nie posiadający zamków błyskawicznych albo innych wstawek
metalowych lub plastikowych, mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub
bezpieczeństwa Użytkownika, jak również być przyczyną uszkodzeń elementów
wyposażenia Obiektu:
34.1. dla kobiet jedno lub dwu częściowy strój kąpielowy, przylegający do ciała,
34.2. dla mężczyzn kąpielówki o długości maksymalnie do połowy uda,
34.3. zaleca się aby długie włosy były związane (upięte, spięte).
35. Dzieci do lat 3 korzystające z basenu muszą mieć założone jednorazowe pieluchomajtki do
kąpieli.
36. Na teren Obiektu zakazany jest wstęp osobom z przeciwwskazaniami lekarskimi, chorym na
choroby, które mogą być niebezpieczne dla innych Użytkowników oraz z plastrami i
bandażami.
37. Osoby niepełnosprawne korzystające z basenów i poruszające się na wózkach, zobowiązane
są przesiąść się na wózek basenowy.
38. Na terenie pływalni obowiązuje następująca sygnalizacja dźwiękowa:
38.1. seria krótkich sygnałów dźwiękowych – ALARM – wezwanie do
natychmiastowego opuszczenia niecki basenowej przez wszystkich Użytkowników i
podporządkowania się dalszym poleceniom Ratowników lub pracowników Spółki,
38.2. długi sygnał dźwiękowy – zakończenie zajęć – natychmiastowe wyjście z wody,
38.3. krótki sygnał dźwiękowy – nakaz zwrócenia uwagi na komunikaty Ratownika i
pracowników Spółki,
38.4. długi sygnał dźwiękowy - wezwanie do natychmiastowego wyjścia z wody. Po
usłyszeniu sygnału należy opuścić nieckę i oczekiwać na dalsze polecenia Ratowników
lub pracowników Spółki.
39. Na terenie obiektu znajdują się atrakcje wodne, z których korzystanie dozwolone jest po
zapoznaniu się z ich regulaminami umieszczonymi w pobliżu tych urządzeń.
40. Korzystanie z atrakcji wodnych odbywa się na własne ryzyko Klientów. Osoby o niestabilnym
stanie zdrowia powinny korzystać z atrakcji ze szczególną ostrożnością (lub po konsultacji
ze swoim lekarzem).
41. Dozorem Ratowników objęte są wszystkie niecki basenowe i atrakcje wodne z wyjątkiem
brodzika dla dzieci. W brodziku bezpośredni ustawiczny nadzór nad dziećmi sprawują ich
pełnoletni opiekunowie.
42. Strefy Obiektu i atrakcje wodne mogą być wyłączone czasowo z eksploatacji.
W uzasadnionych przypadkach mogą być oznakowane poprzez umieszczenie znaku zakazu
i korzystanie z nich jest w tym czasie zabronione.
43. W obrębie torów pływackich obowiązuje ruch prawostronny wzdłuż torów. Zabrania się
pływania w poprzek torów. Maksymalna liczba osób na jednym torze pływackim nie może
przekraczać na basenie 25 m – 8 osób, na basenie 12 m 4 – osób.
44. Ze względu na zapewnienie zasad higieny i bezpieczeństwa osobom znajdującym się na
terenie Obiektu nie wolno :
44.1. wchodzić do wody wbrew zakazowi Ratowników, przy braku dyżuru służby
ratowniczej oraz w czasie prowadzenia akcji ratowniczej,
44.2. przebywać w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub pod wpływem środka
odurzającego,
44.3. wnosić i spożywać napojów alkoholowych oraz środków odurzających,
44.4. używać strojów i przedmiotów w sposób widoczny zabrudzonych lub które mogą
wchodzić w reakcje chemiczne z wodą,
44.5. nurkować oraz skakać do wody bez zgody lub wbrew zakazowi Ratownika,
44.6. wnosić opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi, broni oraz innych
niebezpiecznych przedmiotów,
44.7. biegać, popychać i wrzucać do wody, krzyczeć oraz zachowywać się w sposób
zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz innych Użytkowników Obiektu,
44.8. wszczynać fałszywych alarmów,
44.9. wrzucać do wody jakichkolwiek przedmiotów,
44.10. wykonywać ćwiczeń gimnastycznych na drabinkach wejściowych i poręczach,
44.11. wchodzić i wychodzić z basenów poza miejscami do tego przeznaczonymi
(drabinki, schody),
44.12. wchodzić na stanowiska ratownicze oraz używać sprzętu ratowniczego poza
sytuacjami wypadkowymi,
44.13. zaśmiecać i zanieczyszczać pomieszczeń oraz niecek basenowych,
44.14. używać mydła i środków chemicznych na terenie hal basenowych,
44.15. niszczyć urządzeń i wyposażenia Obiektu,
44.16. przemieszczać wyposażenia ruchomego bez zgody Ratowników lub
pracowników Spółki,
44.17. korzystać na terenie przebieralni, natrysków i hali basenowej z telefonów
komórkowych,
44.18. wnosić sprzętu muzycznego i grającego,
44.19. palić tytoniu,
44.20. żuć gumy i spożywać pokarmów na hali basenowej, pomieszczeniach
przebieralni i natrysków; z wyłączeniem barku mokrego i wyznaczonej strefy wokół
niego;
44.21. pozostawiać klapek basenowych w strefach komunikacji i przelewów
basenowych,
44.22. wprowadzać zwierząt, pojazdów (np. rolek, rowerów, desek, wózków) oraz
przedmiotów utrudniających komunikację w Obiekcie,
44.23. wchodzić na murki okalające basen, kratki przelewowe, rzeźby, balustrady,
kwietniki, skały, liny torowe oraz inne elementy konstrukcyjne i urządzenia do tego nie
przeznaczone,
44.24. załatwiać potrzeby fizjologiczne poza WC.
45. Leżakowanie dozwolone jest w wydzielonych strefach hali basenowej. Nie wolno
umieszczać leżaków i krzeseł w nieckach basenowych oraz w odległości 2 m wokół nich.
46. Noszenie okularów i szkieł kontaktowych odbywa się na własne ryzyko Klienta. W
przypadku przebywania na hali basenowej w okularach korekcyjnych, okulary te muszą być
umocowane w sposób uniemożliwiający ich spadnięcie.
47. Korzystanie z suszarek i innego sprzętu elektrycznego może odbywać się jedynie w strefie
suchej obiektu i w miejscach do tego wyznaczonych.
48. Korzystanie na terenie Obiektu z aparatów fotograficznych, telefonów komórkowych i
kamer może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zgody pracownika Spółki.
49. Wnoszenie i korzystanie na terenie Obiektu z własnego sprzętu sportowego i rekreacyjnego
może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zgody pracownika Spółki.
50. Osoby przebywające na terenie Obiektu i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje,
w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających w
Obiekcie, a także osoby nie stosujące się do przepisów niniejszego regulaminu i do zaleceń
Ratowników lub pracowników Spółki mogą zostać przymusowo usunięte z terenu Obiektu,
niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę sądowego postępowania
karnego lub cywilnego.
51. Osoby niszczące lub uszkadzające wyposażenie lub urządzenia Obiektu ponoszą pełną
odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
52. Rzeczy znalezione na terenie obiektu należy przekazać do Działu Obsługi Klienta.
Pozostawione rzeczy wydawane są przez pracowników Spółki.
53. Zabrania się prowadzenia na terenie Obiektu bez wcześniejszej akceptacji Zarządu Spółki
jakiejkolwiek działalności zarobkowej, a w szczególności działalności handlowej,
marketingowej i usługowej, w tym rozprowadzania ulotek, sprzedaży towarów, oferowania
i wykonywania usług, oraz prywatnej nauki pływania za wynagrodzeniem.
54. Uwagi i wnioski należy zgłaszać w Dziale Obsługi Klienta.
55. O innych sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decydują przepisy prawa
powszechnie obowiązującego oraz Zarząd Tarnowskie Termy Sp. z o.o.
56. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z nie przestrzegania
niniejszego regulaminu.
57. Regulamin może zostać zmieniony przez Zarząd Spółki w dowolnym czasie.

 

Wykaz telefonów alarmowych:

Pogotowie ratunkowe – 112
Straż Pożarna – 112
Policja – 112