1. Niniejszy regulamin określa zasady zakupu karnetów na „Zimowe inhalacje” oraz zasady ich wykorzystania w Tarnowskich Tężniach, ul. Zachodnia 5, 62-080 Tarnowo Podgórne.

2. Karnet „Zimowe inhalacje” obowiązuje w okresie planowanego zimowego zamknięcia tężni solankowej.

3. Oferta „Zimowe inhalacje” nie łączy się z innymi obowiązującymi promocjami w Tarnowskich Tężniach.

4. Oferta ”Zimowe inhalacje” dotyczy karnetu obejmującego 10 wejść na seanse inhalacyjne, o których mowa w punkcie 7, ważnego 30 dni od daty zakupu.

5. Data sprzedaży karnetu dostępna będzie w bieżącym cenniku Tarnowskich Tężni

6. Cena karnetu na „Zimowe inhalacje” określona jest w cenniku obowiązującym w dniu zakupu karnetu. Do ceny karnetu zastosowanie mają zniżki wynikające z posiadania Karty Mieszkańca Gminy Tarnowo Podgórne.

7. Jedno wejście z karnetu upoważnia do skorzystania z jednego seansu inhalacyjnego o długości 25 minut.

8. W przypadku korzystania z karnetu przez więcej niż jedną osobę, limit wejść na karnecie pomniejszany jest zgodnie z liczbą osób wchodzących w ramach danego karnetu.

9. W przypadku przerwy w pracy obiektu czas obowiązywania karnetu wydłużany jest proporcjonalnie do liczby dni przestoju inhalatorium Tarnowskich Tężni.

10. Za wystawienie karty, do której zostanie przypisany zakupiony karnet, pobierana jest bezzwrotna opłata w wysokości 5 PLN.

11. W przypadku zagubienia karty nie przysługuje zwrot opłaty za zakupiony karnet.

12. W przypadku zagubienia karty klient ma możliwość złożyć wniosek o wydanie duplikatu karty.

13. Tarnowskie Termy Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zmiany nie będą miały wpływu na realizację karnetów zakupionych przed datą zmiany. W takiej sytuacji będzie obowiązywał Regulamin w wersji aktualnej w dniu zakupu karnetu.

14. Zakup karnetu na „Zimowe inhalacje” jest równoznaczny z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu oraz pozostałych Regulaminów obowiązujących na terenie Tarnowskich Tężni dostępnych na stronie internetowej www.tarnowskie-teznie.pl